HỘI THẢO

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÂNG CAO GIÁ TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY DỨA THEO CHUỖI LIÊN KẾT TẠI VIỆT NAM

Thời gian: 8:00 – 16:30, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (Thứ bảy)

Địa điểm: Hội thảo online